0912738628

BẢO HỘ LAO ĐỘNG/ Labor protection

Con lăn dính bụi các loai

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Nhíp y tế các loại

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Nhíp nhựa các loại

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Nhíp tre

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Nhíp ESD các loại

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Nhíp ST 16

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Nhíp ESD-16

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Nhíp ESD 242

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Miếng cọ xoong

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Miếng rửa bát (Lưới)

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Miếng rửa bát (mút xốp)

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Miếng rửa bát xanh nhám